Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  • 29/03/2016 08:00:00

Sáng 14/04/2015, Tổng công ty CP Phong Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham dự của 262 cổ đông, đại diện cho 69.603.398 cổ phần, đạt tỷ lệ 95% vốn điều lệ của Phong Phú.